ANALIZA FINANSOWA DLA OPORNYCH

Wszystko o finansach i analizie finansowej spółek. Jeśli jesteś inwestorem giełdowym, analitykiem finansowym czy po prostu chcesz wiedzieć więcej niż inni - ten blog jest dla Ciebie. Wszystko co chcieliście wiedzieć o analizie finansowej a baliście się zapytać!

Wpis

czwartek, 27 października 2011

Kto i kiedy sporządza sprawozdanie finansowe?

Zacznijmy od prostego tematu – sprawozdawczości finansowej. Prosty, aczkolwiek nawet w tej materii zdarzają się błędy np. w obszarze co składa się na sprawozdanie finansowe albo do kiedy trzeba je sporządzić. Zbierzmy więc tą wiedzę.

Przepisy ustawy o rachunkowości, a więc w tym zasady i terminy sporządzania sprawozdań finansowych stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1.      spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych,

2.      osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200 000 EURO(wg średniego kursu NBP, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy),

3.      przedsiębiorstw państwowych.

Wymieniliśmy tylko najbardziej nas interesujące jednostki gospodarcze – wszystkie jednostki, które podlegają ustawie określa art. 2 ustawy o rachunkowości.

Przykład

Pan Jan Nowak prowadzący działalność pn. „Nowak Firma” w roku T prowadził rachunkowość w formie uproszczonej (w formie książki przychodów i rozchodów) i osiągnął przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 4.840.000 zł, tj. w przeliczeniu 1.210.000 EUR (kurs PLN/EUR na 30.09 – 4,00). Ponieważ granica 1.200.000 EUR została osiągnięta, zatem w roku T+1 pan Kowalski jest zobligowany prowadzić pełną rachunkowość (tj. na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości).

Przykład

Spółka „XYZ” sp. z o.o. mimo, że osiągnęła w roku T  przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w wysokości 3.500.000 zł (875.000 EUR), również będzie w roku T+1 prowadzić pełną rachunkowość, bo jest spółką prawa handlowego (mimo, że nie osiągnięto poziomu 1.200.000 euro).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z 3 podstawowych części (art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości):

-              bilansu tj. stanu majątku i źródeł jego finansowania,

-              rachunku zysków i strat tj. zestawienia przychodów i kosztów działalności,

-              informacji dodatkowej.

Co ciekawe i warte uwagi – rachunek przepływów pieniężnych – jak się często uważa, wcale nie stanowi obowiązkowej części sprawozdania finansowego. Tylko część jednostek gospodarczych musi go sporządzać. Firmy te sporządzają wymienione poniżej części sprawozdania finansowego:

-              zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (art. 45 ust. 3 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości),

-              rachunek przepływów pieniężnych (art. 45 ust. 3 i art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Obowiązek ich przygotowania należy do:

- wszystkich spółek akcyjnych, a także pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości): 

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, 

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, 

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. 

Poza tym, istnieje jeszcze jedna część sprawozdania finansowego w postaci sprawozdania z działalności jednostki które sporządzają spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawozdanie finansowe musi zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości), a także być podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki gospodarczej (jeśli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu czyli np. członkowie zarządu spółki; ewentualna odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania).

Należy zwrócić uwagę, że nie jest napisane o sporządzaniu sprawozdania rocznego do 31. marca następnego roku, gdyż w przypadku jednostek których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym nie byłby to właściwie określony termin. Jeśli firma kończy rok rachunkowy w dniu 30. września to sprawozdanie powinno zostać sporządzone do 31. grudnia.

W części jednostek gospodarczych (spełniających te same warunki, co w przypadku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale) sprawozdanie finansowe podlega jeszcze dodatkowo badaniu przez biegłego rewidenta (celem badania jest wyrażenie opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki) i ogłaszaniu w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

Sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (np. walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej), nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to również, że badanie przez biegłego audytora musi skończyć się do tego czasu, bo zatwierdzeniu może podlegać dopiero zaudytowane sprawozdanie.

W ustawie o rachunkowości umożliwia się firmom o mniejszej skali prowadzonej działalności sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego. Chodzi o umożliwienie mniejszym przedsiębiorstwom sporządzenia sprawozdania finansowego – bilansu i rachunku zysków i strat – w uproszczonej formie (dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi). Są to firmy, które w roku poprzednim nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości:

-              średnioroczne zatrudnienie - 50 osób,

-              suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 1.000.000 EURO,

-              przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych - równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EURO (wg średniego kursu NBP, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy).

 

Business Concepts - Consulting i Doradztwo Finansowe

Skuteczne Aplikacje Finansowe eBizCom

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
pawpab
Czas publikacji:
czwartek, 27 października 2011 19:40

Polecane wpisy

Trackback